Obchodné podmienky objednania pohára s motívom

 

A. Uzavretie kúpnej zmluvy - objednanie tovaru

 

A1. Táto zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi prevádzkovateľom e-shopu www.poharik.sk prevádzkovaným Richardom Bodečkom, s miestom podnikania na adrese Letošov 117, 683 33 Nesovice, IČO 01143948 - ďalej v zmluve uvádzaný len ako "predávajúci" a zákazníkom, ktorý je ďalej v zmluve uvádzaný ako "kupujúci“.

A2. Táto zmluva je súčasťou každej kúpnej zmluvy, ktorá bola dohodnutá formou ponuky od predávajúceho a zaslaním vyplnenej objednávky s požiadavkou vyhĺbenia uvedeného motívu na vybranom pohári od kupujúceho.

A3. Zmluva, na základe ktorej sa uskutoční predaj tovaru a služieb medzi predávajúcim a kupujúcim nadobúda platnosť okamihom odoslaní požiadavky (objednávky) zo strany kupujúceho a súčasně odosláním grafickej podoby tovaru zo strany predávajucého. Objednávka musí obsahovať vyplnený objednávkový formulár s menom, priezviskom, adresou a kontaktom (e-mail a telefónne číslo) kupujúceho - opis objednaného tovaru (napr. množstvo, druh pohára, nápis, požadovaný motív, darčekové balenie) - konečnú cenu (vrátane prepravy a úpravy grafických podkladov) - spôsob úhrady a miesto odovzdania tovaru.

A4. Elektronickým odoslaním objednávky (s výberom produktu, voľbou grafického vzhľadu a množstvo) je zo strany kupujúceho uzatvorená kúpna zmluva. Súčasne s týmto kupujúci bez výhrad prijíma ustanovenia tejto zmluvy.

 

B. Odstúpenie od zmluvy

 

B1. Bez uvedenia dôvodu je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pred realizáciou vlastnej výroby (tj. pred okamihom zaslaním grafické podoby pohára na mail kupujúciho). Po potvrdení objednávky a do desiatich pracovných dní po obdržaní tovaru, môže od zmluvy odstúpiť v prípade poškodenia alebo nekvalitného spracovania výrobku (nie však z dôvodu požiadavky iného grafického stvárnenia, než ktoré kupujúci už zaslal v objednávkovom formulári).

B2. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, je zmluva zrušená od začiatku.

B3. Od zmluvy nemožno odstúpiť v prípade, že výrobok nemá chyby vzniknuté vlastnou výrobou, úpravou predávajúceho či prepravou a bol zhotovený (upravený) na základe osobných špecifikácií.

B4. Po potvrdení objednávky nemožno od zmluvy odstúpiť z dôvodu požiadavky iného grafického spracovania alebo požiadavky iného než objednaného pohára.

B5. V čase po odoslaní objednávky medzi vlastnou výrobou a expedíciou môže kupujúci zmeniť pôvodne požadovanú formu balenia a spôsob odberu tovaru. Vzniknutý rozdiel v cene bude doúčtovaný alebo vrátený.

B6. Predávajúci môže od zmluvy ustúpiť v prípade, že momentálne nemá skladom dopytovaný tovar, musí o tom však kupujúceho neodkladne informovať. V prípade už zaplateného tovaru (alebo čiastočné zálohy) a pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na alternatívnom produktu, je povinný predávajúci prijatú platbu vrátiť kupujúcemu do desiatich dní.

B7. Po zpracování a odoslaní grafickej podoby objednávky nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

C. Možnosti reklamácie

 

C1. Povinnosťou kupujúceho (prípadne osoby tovar za kupujúceho preberajúcej) je skontrolovanie tovaru pri preberaní. V prípade zistenia poškodenia prepravného obalu je kupujúci (alebo osoba tovar za kupujúceho preberajúca) povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a spolu s ním vyhotoviť záznam o poškodení. Tento záznam musí byť podpísaný kupujúcim aj prepravcom.

C2. Každý prepravovaný tovar je automaticky poistený a zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy ide na vrub prepravcu. Na základe predloženého záznamu o poškodení bude kupujúcemu poskytnutá buď zľava, alebo bude kupujúcemu vystavený úplne nový výrobok.

C3. Predávajúci je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú pred prevzatím tovaru (okrem prepravy) a počas záručnej doby, ktorá je 36 mesiacov od dátumu odovzdania tovaru. Na záruku sa nevzťahuje mechanické poškodenie vzniknuté jeho používaním.

C4. Reklamáciu na poškodenie, za ktoré je zodpovedný predávajúci, musí kupujúci oznámiť predávajúcemu bezodkladne. Reklamácia sa predávajúcemu môže oznámiť aj e-mailom alebo telefónom. V prípade úplného zničenia tovaru (pohára) počas prepravy postačí zaslať predávajúcemu fotografiu poškodeného tovaru a prepravcom potvrdený záznam o poškodení na adresu miesta, kde bol tovar objednaný.

C5. V prípade, že poškodený tovar alebo jeho časť nemožno kupujúcemu nahradiť (napríklad keď rovnaký tovar už nie je na sklade), môže predávajúci so súhlasom kupujúceho dodať tovar adekvátneho vzhľadu a hodnoty. Predávajúci sa taktiež s kupujúcim môže dohodnúť na vrátení zaplatenej finančnej čiastky, prípadne na poskytnutí adekvátnej zľavy.

C6. V prípade, že došlo k nekvalitnému spracovaniu motívu alebo textu na pohári, teda že nezodpovedá odsúhlasenému grafickému návrhu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť buď na poskytnutí zľavy z ceny tohto výrobku, poskytnutí zľavy na ďalšiu objednávku alebo na odstránení chyby (v tomto prípade kupujúci predávajúcemu na svoje náklady odovzdá reklamovaný výrobok a predávajúci na svoje náklady urobí nápravu a zaistí odovzdanie bezchybného výrobku kupujúcemu). Výšku zľavy navrhuje predávajúci. Spôsob, akým z uvedených postupov bude reklamácia vyriešená, si volí kupujúci.

 

D. Expedícia, spôsob a čas odovzdania

 

D1. Predávajúci sa zaručuje, že tovar bude (bez príplatku alebo individuálnej dohody) expedovaný (nie doručený!) maximálne do siedmich (u expresnej objednávky do dvoch) pracovných dní od kupujúcim odoslanej a potvrdenej objednávky, pokiaľ nebude u viac kusovej zákazky dohodnuté inak. Expedíciou sa rozumie pripravenie tovaru k osobnému odberu, prípadne odovzdanie tovaru na prepravu ku kupujúcemu (expedíciou sa nerozumie dodanie, ktoré už nezávisí na výrobcovi ale prepravcovi).

Čas potrebný na vyrobenie tovaru sa počíta od chvíle schválenia grafického návrhu (u platby na dobierku). U platby dopredu sa termín počíta od splnenia podmienky schválenia grafiky a zároveň pripísania platby (prípadne dojednanej zálohovej platby) na účet predávajúceho. Termínom "zhotovenie" nie je myslené doručenie - so zreteľom na formu premiestnenia tovaru z ČR na Slovensko (3-4 prac. dni po vyrobení / expedícii!). 

D2. Pri potvrdení objednávky alebo pripísaní platby na účet predávajúceho až po 16h alebo v deň pracovného voľna sa automaticky začiatok expedičnej lehoty začína počítať až od nasledujúceho pracovného dňa.

D3. Do predávajúcim garantovaného sedemdňového času expedície sa nezapočítava čas potrebný na prepravu objednaného tovaru a ani čas kedy je tovar už pripravený k odobratiu, ale kupujúci z dôvodu prekážok na jeho strane tovar neodobral, i keď bolo pripravený k prevzatiu.

D4. Na želanie kupujúceho môže predávajúci pripraviť tovar k osobnému vyzdvihnutiu v pobočke firmy Uloženka.cz, priamo u výrobca v obci NESOVICE, resp. k doručeniu Slovenskou poštou na adresu kupujúceho.

D5. Osobný odber v Bratislave je možný druhý, doručenie Slovenskou poštou tretí pracovný deň po expedícii.

D6. Bližšie informácie o aktuálnych spôsoboch vyzdvihnutia, možnostiach expedície, termínoch prepravy a miestach, kde možno tovar vyzdvihnúť osobne, sú aktuálne k dispozícii na webových stránkach www.poharik.sk, www.ulozenka.cz a www.posta.sk.

D7. V prípade iného ako osobného odberu je tovar expedovaný na adresu uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári.

D8. Ak boli dodržané podmienky bodu D1 tejto zmluvy, predávajúci nenesie zodpovednosť za objednávky, ktoré nemohli byť doručené v čase, ktorý si kupujúci želal.

D9. Náklady na výrobu a uskladnenie neodobratého tovaru, ktorý bol zo strany predávajúceho vyrobený riadne a včas, budú požadované po kupujúcom.

D10. Osobným odobratím tovaru alebo jeho doručením na kupujúcim uvedenú adresu (resp. miesto, kde si kupujúci zákazku môže vyzdvihnúť) je zákazka považovaná za doručenú.

 

E. Náklady na dodanie tovaru

 

E1. Aktuálna cena za prepravu a balenie je k dispozícii v cenníku na www.poharik.sk

E2. Počas prepravy je tovar automaticky poistený proti strate a poškodeniu. Cena poistenia je už zahrnutá v cene za prepravu a balné.

E3. Kupujúci má za cenu vyšších nákladov (uvedených v cenníku na www.poharik.sk) možnosť priplatiť si za zrýchlenie expedície nad rámec bodu D1.

E4. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme alebo vďaka prekážke na jeho strane prevziať nestihne a požaduje opätovné doručenie, má predávajúci právo na kupujúcom uplatniť vzniknuté dodatočné náklady.

E5. Ako doklad o zaplatení u zákaziek zaplatených na dobierku slúži poštovný doklad. Pri tovare zaplateného vopred na účet predávajúceho ako doklad o zaplatení možno použiť elektronicky odoslaný formulár, ktorý slúži nielen ako grafický náhľad, ale má aj účtovné náležitosti.

E6. Kupujúci si objednaný tovar môže vyzdvihnúť osobne na aktuálnych odberných miestach a v časoch uvedených na www.poharik.sk / kontakty, resp. www.ulozenka.cz. Prípadne na miestach a v časoch individuálne dojednaných medzi predávajúcim a kupujúcim. O spôsobe odobrania tovaru informuje kupujúci predávajúceho už v objednávkovom formulári.

 

F. Cena tovaru a podmienky platby

 

F1. Konečné ceny tovaru a služieb sú uvedené na internetovej stránke www.poharik.sk - sekcia CENNÍK. Náročnejšie grafické úpravy dodaných podkladov a zo strany kupujúceho požadované tretie a ďalšie grafické náhľady sú individuálne spoplatnené podľa náročnosti zákazky.

F2. O konečnej cene tovaru, vrátane všetkých nákladov spojených s výrobou a prepravou je povinný predávajúci informovať kupujúceho v objednávkovom formulári pred uzatvorením kúpnej zmluvy. V prípade, že sa v čase medzi uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru, kupujúci s predávajúcim po vzájomnej zhode dohodnú na čiastkových zmenách objednávky (napr. navýšenie počtu objednávaného tovaru, zmena spôsobu odberu tovaru) je zodpovedajúcim spôsobom zmenená aj konečná cena tovaru.

F3. Po doložení poukážky, zľavového kódu atď. má kupujúci nárok uplatňovať aktuálne prebiehajúce zľavy. Jednotlivé zľavy a marketingové zvýhodnenie nemožno sčítať.

F4. Kupujúci môže uhradiť tovar až osobne pri prevzatí tovaru na predávajúcim stanovenom odbernom mieste alebo bezhotovostne na bankový účet číslo IBAN CZ1320100000002200539624, BIC/SWIFT - FIOBCZPPXXX alebo pri prevzatí tovaru od zmluvného prepravcu.

F5. Pri objednávke ktorej hodnota presiahne 150 eur môže byť dopredu požadovaná úhrada 50% zálohy.

F6. Až do doby úplného zaplatenia tovaru je objednaný tovar vlastníctvom predávajúceho bez ohľadu na tretie strany, ktorým tento tovar bol odovzdaný. Vlastníctvo samotné nie je prekážkou pre požadovanie zaplatenia nákladov spojených s výrobou a prepravou kupujúcim objednaného tovaru a služieb.

F7. Tovar objednaný na www.poharik je tovar vyrobený na mieru na želanie zákazníka a z tohto dovodu má kupující povinnost vyrobený tovar (ak je vyrobený bez chýb) odobrat. Ak si hotový tovar kupujúci neodebere do desetich pracovných dní, bude cena tovaru, vrátanie všetkých nákladov s tým spojených, vymáhána právnou cestou.

 

G. Grafické motívy

 

G1. Predávajúci vyhlasuje, že má právo symboly, texty, logá a motívy prezentované na internetovej stránke www.poharik.sk ponúkať, graficky upravovať, na objednané produkty umiestňovať a tieto ďalej predávať.

G2. Samostatné motívy nemôžu byť predávané, ani poskytnuté tretím stranám.

G3. Odovzdaním vlastného motívu (podkladu) symbolov, textov, log a motívov, ktoré nie sú súčasťou galérie obrázkov na internetovej stránke www.poharik.sk, ku grafickému spracovaniu alebo odovzdaním požiadavky na ich výrobu a spracovanie kupujúci vyhlasuje, že má právo dané motívy na objednávanom tovare použiť.

G4. Predávajúci sa zaväzuje, že ponesie náklady spojené s porušením bodu G1 tohto ustanovenia.

G5. Kupujúci sa zaväzuje, že ponesie náklady spojené s porušením bodu G3 tohto ustanovenia.

G6. Pokiaľ nie je predávajúcemu zo strany kupujúceho výslovne zakázané, dáva touto zmluvou kupujúci predávajúcemu právo ďalej spracovávať a prezentovať symboly, texty a motívy, s ktorými predávajúci na žiadosť kupujúceho počas výroby produktu pre kupujúceho pracoval.

G7. Ve spodnej části tovara môže byť vyobrazené logo výrobca. 

G8. Predávajúci nie je povinný vyhovieť požiadavke na spracovanie motívu, ktorý prekračuje jeho technické možnosti alebo vnútorné morálne zábrany.

 

H. Osobné údaje

 

H1. Aby bolo možné dopyt kupujúceho realizovať, je nutné poskytnúť predávajúcemu osobné údaje (meno, adresu doručenia objednávaného tovaru, e-mailový a telefónny kontakt). Predávajúci sa zaväzuje, že tieto získané údaje neposkytne žiadnej tretej strane s výnimkou prepravcu tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že oznámené údaje bude v rámci svojich možností chrániť pred stratou, zneužitím a bez vyžiadania ich použije len pre prípadnú budúcu informáciu o činnosti a obchodných aktivitách predávajúceho.

H2. Vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje kupujúci predávajúcemu (a zmluvnému prepravcovi) podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol v objednávkovom formulári za účelom realizácie objednávky a dodania tovaru. Tieto údaje poskytuje kupujúci predávajúcemu (a prepravcovi) na dobu nevyhnutne potrebnú pre plnenie tejto zmluvy. Poskytnuté osobné údaje sú predávajúcemu dané k dispozícii dobrovoľne. Kupujúci môže svoj súhlas odvolať a má právo požiadať o likvidáciu osobných údajov, ak už bol splnený účel, kvôli ktorému boli údaje o kupujúcom predávajúcemu poskytnuté.

 

Táto zmluva o všeobecných obchodných podmienkach pre tovar objednaný na www.poharik.sk nadobúda účinnosť 1. januára 2015.